Triển khai Quy chế tiếp công dân tại Cục QLTT Gia Lai

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TCQLTT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc Ban hành quy chế tiếp công dân tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp. Ngày 22 tháng 02 năm 2019 Cục Quản lý thị trường Gia Lai đã ban hành văn bản triển khai quy chế tiếp công dân tại Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Theo đó:

1. Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm thực hiện tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về những hành vi vi phạm của cơ quan, công chức Quản lý thị trường hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan đối với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh.

2. Địa điểm tiếp công dân:

- Phòng Thanh tra – Pháp chế, Cục Quản lý thị trường số 01 Hoàng Đạo Thúy, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Trụ sở các Đội Quản lý thị trường trực thuộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

3. Thời gian tiếp công dân thường xuyên:

Tiếp công dân vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Cụ thể:

- Buổi sáng: từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

4. Trách nhiệm tiếp công dân:

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tiếp công dân định kỳ vào thứ 2 (tuần 2 và tuần thứ 4 hàng tháng). Trường hợp Cục trưởng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì ủy quyền cho cấp phó hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc tiếp công dân, người được ủy quyền phải báo cáo kết quả cho Cục trưởng. 

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường tiếp công dân định kỳ vào thứ 3 hàng tuần. Trường hợp Đội trưởng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân, cấp phó được ủy quyền phải báo cáo kết quả cho Đội trưởng.

Chi tiết tại đây.

Admin