Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (lần II)

Ngày 19/6/2023. Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 21/TB-QLTTGL về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (lần II).
Xem thông báo