Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 08/8/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 26/TB-QLTTGL về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Xem thông báo