Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Xem thông báo