Thông báo lịch tiếp công dân của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai năm 2024

Ngày 11 tháng 01 năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành thông báo lịch tiếp công dân năm 2024.
Ngày 11 tháng 01 năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tại trụ sở Cơ quan  Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.
Xem thông báo Tại đây
Tô Bích Ngọc