Gia Lai: Tổ Pháp chế - Đội QLTT số 5 trao đổi nghiệp vụ nâng cao chuyên môn và thực thi pháp luật trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính năm 2024.

Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-QLTTGL ngày 26/12/2023 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024; Quyết định số 44/QĐ-QLTTGL ngày 08/4/2024 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; Quyết định số 45/QĐ-QLTTGL ngày 12/4/2024 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh dược; Kế hoạch số 01/KH-CQLTT ngày 22/01/2024 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai về công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2024 và Kế hoạch số 05/KH-CQLTT ngày 27/3/2024 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai về tập huấn và trao đổi nghiệp vụ năm 2024. Tập thể Lãnh đạo và Tổ Pháp chế - Đội QLTT số 5 tiến hành họp trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và thực thi pháp luật trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Từ đó nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, tránh xảy ra sai sót trong thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính và hoạt động công vụ.

Theo đó, mục đích, yêu cầu trao đổi nghiệp vụ của Tổ pháp chế nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng vận dụng pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai và Kế hoạch công tác năm 2024 của Đội Quản lý thị trường số 5; trong năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 5 sẽ triển khai kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ đã được phê duyệt năm 2024; triển khai kiểm tra theo các Kế hoạch kiểm tra chuyên đề xăng dầu, dược, đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất có hiệu quả, tập trung về lĩnh vực hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm, sử dụng công nghệ số để kinh doanh (TMĐT) và một số lĩnh vực khác…

Nội dung trao đổi nghiệp vụ tập trung vào công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bao gồm những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và những nội dung cơ bản của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Xác định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. Nghiệp vụ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Những nội dung liên quan đến nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đối với Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024; các Kế hoạch kiểm tra chuyên đề xăng dầu, dược đã được phê duyệt; lĩnh vực hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm; sử dụng công nghệ số để kinh doanh (TMĐT)… Tổ pháp chế tập trung nghiên cứu các nội dung kiểm tra ở các lĩnh vực nhằm kiểm tra đầy đủ và không bỏ sót nội dung, từ đó dự kiến các hành vi vi phạm có thể xảy ra, trình tự xác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

Đặc biệt ngày 29/3/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 319/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Đẩy mạnh triển khai xử lý vi phạm trong TMĐT và nền tảng số như là một nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT về việc thực hiện Kế hoạch đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch 888) của Tổng Cục Quản lý thị trường.

Việc tăng cường hoạt động quản lý, giám sát, kiểm tra và xử lý các đối tượng lợi dụng các kênh Zalo; Facebook; Tiktok… để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là chủ đề trọng tâm tại cuộc họp của Tổ pháp chế Đội QLTT số 5, qua đó nâng cao kỹ năng xác định đối tượng, địa điểm kinh doanh và hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về thương mại điện tử.

Qua thời gian gần 2 năm, Tổ pháp chế Đội QLTT số 5 đã làm việc và mang lại hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Trong thời gian đến song song với việc kiểm tra thị trường theo kế hoạch, Tổ Pháp chế Đội Quản lý thị trường số 5 luôn bố trí thời gian trao đổi nghiệp vụ giữa các Đoàn kiểm tra, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2024.

Huỳnh Anh Thiện - Đội QLTT số 5
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận