Gia Lai: Tổ chức phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Nhằm hưởng ứng tích cực ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và triển khai công văn số 221/QLTT-TTPC ngày 25/10/2019 của Cục QLTT Gia Lai về việc phổ biến Pháp luật. Ngày 04/11/2019, Đội QLTT số 1 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị.

Các nội dung đã triển khai cụ thể như sau:

1- Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật này có nhiều nội dung mới được bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập qua 10 năm thi hành Luật PCTN năm 2005 (Đã được sửa đổi năm 2007 và 2012). Tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm của Luật PCTN là xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch; đồng thời thể hiện sự nghiêm minh, hiệu quả trong xử lý các hành vi tham nhũng.


2- Luật Tố cáo năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật tố cáo mới có nội dung và phạm vi điều chỉnh hợp lý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tố cáo; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các loại tố cáo; có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo; đồng thời xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo. Xây dựng Luật tố cáo mới nhằm tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


3- Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Với 7 chương 36 điều, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Đội QLTT số 1. Ảnh: Đội QLTT số 1 cung cấp

Ngoài ra, Đội QLTT số 1 còn triển khai các nội dung của Thông tư số 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2019.

Thông tư số 18/2019/TT-BCT quy định gồm 13 nhóm là: chỉ đạo, điều hành; tham mưu, tổng hợp, báo cáo; tuyển dụng và thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức họp, hội nghị, hội thảo; kiểm tra nội bộ; thông tin, tuyên truyền; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ; thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính; phối hợp thanh tra chuyên ngành, kiểm tra; quản lý, sử dụng ấn chỉ, công cụ hỗ trợ và tài sản, trang thiết bị công; các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường.

Về những việc công chức Quản lý thị trường không được làm trong hoạt động công vụ, Thông tư số 18/2019/TT-BCT quy định 25 nhóm hành vi, trong đó quy định rõ trách nhiệm, minh bạch, cụ thể và kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ; đảm bảo ngăn chặn tình trạng “sách nhiễu”, “vòi vĩnh” để phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

Đội QLTT số 1 luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên nhằm góp nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho công chức và người lao động trong thực thi công vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 1 tiếp tục tăng cường công tác tuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và đưa vào kế hoạch công tác của đội trong những tháng cuối năm 2019.

 

Nguyễn Đức Tuấn
Đội QLTT Số 1

Bình luận