Gia Lai: sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục QLTT tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 06/7/2023, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục QLTT tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đ/c Lê Hồng Hà – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; đ/c Nguyễn Trường Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; đ/c Đinh Văn Hà – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cùng với sự tham dự của 59 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trên cơ sở tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh đã xây dựng, ban hành Chương trình làm việc toàn khóa; Chương trình kiểm tra giám sát. Đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng năm với tinh thần chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, duy trì việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Với tinh thần quyết tâm chính trị cao, nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Cục QLTT tỉnh đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, lãnh đạo Cục và toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Cục QLTT Gia Lai đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nghị quyết đã đề ra.

Trong giai đoạn từ đầu nhiệm kỳ đến 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục QLTT và chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật, nhiều vụ việc được xử lý kịp thời, kết quả đã xử lý 3.495 vụ vi phạm, tổng số thu nộp NSNN trong kỳ: 21.134.528.464 đồng. Cùng với đó, công tác quản lý địa bàn, tuyên truyền pháp luật, công tác cán bộ,… luôn được Đảng ủy Cục quan tâm đúng mức và chỉ đạo kịp thời.

Việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; công tác phòng, chống tham nhũng gắn liền với việc triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc được thể hiện trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị và được hoàn thiện qua các kỳ Đại hội Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ và Chi uỷ các Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể duy trì chế độ sinh hoạt, tổ chức tốt các hoạt động phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị đã thẳng thắn nêu ra những thuận lợi, khó khăn và nêu ra 03 nhóm giải pháp chính về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Từ đó, phân tích thành những nhóm giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục QLTT tỉnh lần thứ II trong thời gian nửa nhiệm kỳ còn lại.

Phú Lê
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận