Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai công bố thông tin các Quyết định về kết quả lựa chọn các nhà thầu công trình đầu tư xây dựng trụ sở cấp Đội

Thông tin về nhà thầu các gói thầu tư vấn giám sát, thi công xây dựng công trình, cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án: Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 2463/QĐ-TCQLTT ngày 29/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 146/QĐ-CQLTT ngày 01/12/2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 147/QĐ-CQLTT ngày 01/12/2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án: Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 1367/QĐ-TCQLTT ngày 18/7/2022 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 65/QĐ-CQLTT ngày 25/7/2022 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình: Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Phòng TCHC
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận