Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Kế hoạch này nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong lĩnh vực quản lý và tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức; nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai nhất là công chức lãnh đạo, đảng viên trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; lãnh đạo chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc có liên quan đến tham nhũng; phải thực sự coi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Kế hoạch đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm nay gồm:

Một là, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Hai là, đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại Cục QLTT tỉnh Gia Lai;

Ba là, tăng cường quản lý, giám sát công chức hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ;

Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần tích cực phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng;

Năm là, cải cách hành chính thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính theo Quyết định số 470/QĐ-BCT ngày 12/02/2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020 và định hướng giai đoạn 2021 -2030 của Bộ Công Thương;

Sáu là, thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Luật PCTN 2018;

Bảy là, tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tham nhũng;

Tám là, triển khai công tác kê khai tài sản đối với người có nghĩa vụ kê khai trong năm 2024;

Chín là, tiếp tục nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực với các hình thức hiệu quả.

Lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu đơn vị

Kế hoạch cũng xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị thuộc Cục QLTT tỉnh Gia Lai trong việc tổ chức, thực hiện. Luôn xác định phòng chống, tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; gương mẫu; tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật và kế hoạch phòng, chống tham nhũng; phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện có hiệu quả về công tác phòng, chống tham nhũng, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực của công chức, người lao động và cơ quan, đơn vị.

Hoàng Lan Anh, Phòng TT-PC
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận