Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 114/QĐ-CQLTT về Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 2977/QĐ-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương về phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường; Căn cứ tình hình thị trường, yêu cầu công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai và danh sách cụ thể tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân hoặc địa điểm kinh doanh thuộc nhóm đối tượng đã được xác định trong Định hướng chương trình kiểm tra của Tổng cục do các Đội Quản lý thị trường tổng hợp, đề xuất.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021, nhằm mục đích:

- Bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các tố chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thực phẩm, rượu, thuốc lá, xăng dầu, gas kinh doanh thiết bị vật tư y tế, phân bón, vật tư nông nghiệp trên thị trường; hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh; đấu tranh hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; kinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá góp phần bình ổn thị trường, mở rộng giao thương hàng hóa, dịch vụ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Nhằm đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thực phẩm, rượu, thuốc lá, xăng dầu, gas; kinh doanh thiết bị vật tư y tế, phân bón, vật tư nông nghiệp trên thị trường; hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh; biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, chấn chỉnh ngay các yếu kém, sai sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thông qua công tác kiếm tra định kỳ, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tổ chức và cá nhân kinh doanh.

- Qua kiếm tra phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Theo đó Cục trưởng yêu cầu các Đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung:

- Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Mọi hành vi vi phạm đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời công tác kiểm tra, xử phạt phải gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với nhóm đối tượng được kiểm tra.

- Việc kiểm tra, kiểm soát không gây phiền hà, trở ngại cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp được diễn ra bình thường.

- Việc triển khai tổ chức kiểm tra có kế hoạch cụ thể, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; việc đánh giá, kết luận kiểm tra phản ánh thực tế khách quan, trung thực và đảm bảo công bằng.

- Nhận định, đánh giá phân tích những nội dung cần quan tâm trong chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực; kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và công tác quản lý thị trường trong thời gian tiếp theo.

Đối tượng kiểm tra trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được xác định trong Định hướng chương trình kiểm tra của Tổng cục, cụ thể: 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu, nguyên liệu thuốc lá, các sản phấm thuốc lá.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu; kinh doanh khí.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh các mặt hàng thiết bị, vật tư y tế; các mặt hàng phân bón, vật tư nông nghiệp trên thị trường (bao gồm thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thức ăn thủy sản).

- Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Thời gian thực hiện kế hoạch: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và kết thúc trước ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Download Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 tại đây.

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận