Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020

Ngày 31/12/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 112/QĐ-CQLTT phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường được ban hành kèm theo Quyết định số 3557/QĐ-BCT ngày 02/12/2019 của Bộ Công Thương về phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường. Căn cứ tình hình thị trường, yêu cầu công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai và danh sách cụ thể tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân hoặc địa điểm, địa chỉ kinh doanh thuộc nhóm đối tượng được kiểm tra theo kế hoạch do các Đội Quản lý thị trường tổng hợp, đề xuất.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020, nhằm mục đích:

- Hướng dẫn các thương nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá; xăng dầu, kinh doanh khí; thương mại điện tử hoặc trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh và nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương trên thị trường; góp phần phát triển sản xuất, bình ổn thị trường, mở rộng lưu thông hàng hóa, dịch vụ; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng.

- Đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường; biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, chấn chỉnh ngay các yếu kém, sai sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổng kết, đánh giá, hướng dẫn các Đội Quản lý thị trường trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên thị trường. Qua kiểm tra phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

- Thông qua quá trình kiểm tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo đó Cục trưởng yêu cầu các Đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung:

- Hoạt động kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm, không trùng lắp, tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường; Đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường; từng cuộc kiểm tra phải thực hiện nhanh gọn, có kết luận cụ thể, chính xác, không làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các đối tượng được kiểm tra và đúng quy định của pháp luật. 

- Trong quá trình kiểm tra đối với những ngành nghề, mặt hàng có liên quan đến công tác quản lý nhà nước của các ngành khác thì cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các ngành, các lực lượng chức năng có liên quan nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

- Rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá; xăng dầu, kinh doanh khí; thương mại điện tử hoặc trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh và nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá; xăng dầu, kinh doanh khí; thương mại điện tử hoặc trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh và nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Download Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 tại đây.

Hà Đinh
Cục QLTT Gia Lai

Bình luận