Cục QLTT Gia Lai thông báo về việc lực chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục QLTT tịnh Gia Lai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Công bố công khai Thông báo số 32/TB-CQLTT ngày 12/9/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Phòng TCHC

Bình luận