Công bố thông tin lựa chọn nhà thầu của Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Cục QLTT tỉnh Gia Lai công khai các Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu sửa chữa xe ôtô chuyên dùng phục vụ công tác; cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 76/QĐ-CQLTT ngày 10/8/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu sửa chữa xe ôtô chuyên dùng phục vụ công tác của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 77/QĐ-CQLTT ngày 10/8/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu: cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 1367/QĐ-TCQLTT ngày 18/7/2022 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 2463/QĐ-TCQLTT ngày 29/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 1442/QĐ-TCQLTT ngày 27/7/2022 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

 

Phòng TCHC
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận