Công bố Quyết định kết quả chỉ định thầu gói thầu số 9 - Kiểm toán công trình

Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 9 - Kiểm toán công trình thuộc công trình đầu tư trụ sở cấp Đội thuộc Cục Quản ký thị trường tỉnh Gia Lai
Quyết định số 105/QĐ-CQLTT ngày 05/12/2022 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 9 - Kiểm toán công trình thuộc công trình đầu tư trụ sở cấp Đội thuộc Cục Quản ký thị trường tỉnh Gia Lai.
Phòng TCHC

Bình luận