Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK, ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (toàn khóa) và chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Theo đó, Cấp ủy Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức có hiệu quả sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới là cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nội dung Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”.

Đối với cấp ủy, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” theo Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” và Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK, ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đối với mỗi đảng viên, công chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng để xây dựng bản kế hoạch cá nhân về thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2024: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội”.

Đối với đảng viên là lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu phải xác định ít nhất 01 nội dung, việc làm cụ thể, có tính đột phá, thể hiện quyết tâm, trách nhiệm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cuối năm 2024.

Lê Phú
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận