Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 7 phát hiện thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng

Đội Quản lý thị trường số 7 triển khai, thực hiện Quyết định số 119/QĐ-CQLTT ngày 26/12/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024.