Kiểm tra, kiểm soát

Gia Lai: Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với kinh doanh mặt hàng thiết bị điện.

Đội Quản lý thị trường số 4 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tăng cường giám sát và kiểm tra việc kinh doanh thiết bị điện theo chỉ đạo tại Công văn số 1164/TCQLTT-CNV ngày 08/6/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường; Công văn số 118/QLTTGL-NVTH ngày 12/6/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc tăng cường kiểm tra các quy định của pháp luật đối với mặt hàng thiết bị điện.