Chi tiết văn bản

 Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai.

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản