Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên

Giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Mục đích để nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng, hoài bão và khát vọng cho đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới.

Hiện nay, dưới sự tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, sự phát triển của các phương tiện truyền thông, nhất là sự bùng nổ thông tin từ mạng xã hội, với nhiều luồng tư tưởng khác nhau, đan xen giữa tích cực và tiêu cực sẽ tác động không nhỏ đến ý thức chính trị, tư tưởng của đoàn viên, tiềm ẩn nguy cơ phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong thời gian qua, bám sát nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 24/3/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 06/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Các giải pháp đề ra vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn gắn với trách nhiệm nêu gương và những việc làm thiết thực, lấy hiệu quả công việc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, rèn luyện đạo đức là nội dung chính để đánh giá kết quả rèn luyện và phấn đấu của đoàn viên thanh niên. Đảng ủy Cục luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên thể hiện chính kiến của mình, kêu gọi công chức trẻ đề xuất những giải pháp hay, những cách làm sáng tạo gắn với chủ trương “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” do Đảng ta phát động. Thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy với đoàn viên Chi đoàn, tham gia sinh hoạt với đoàn để kịp thời nắm bắt những tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên. Đồng thời, Đảng ủy Cục cũng thẳng thắn, nghiêm khắc chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của Ban chấp hành Chi đoàn để kịp thời khắc phục, hoàn thiện.

Chọn lọc những nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ, Chi bộ và nhiệm vụ công tác chuyên môn để truyền đạt, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; nội dung truyền đạt luôn mang tính thời sự, phản ánh thực tiễn cuộc sống, gắn với các đợt sinh hoạt chính trị do Đảng ủy cấp trên phát động, như: các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc; tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Giáo dục cho công chức trẻ việc chấp hành quy chế công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, “rèn tác phong chính quy, luyện ứng xử văn hóa” với phương châm “hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, thủ trưởng nêu gương, tập thể đoàn kết”.

Bí thư Đảng ủy Cục tham dự Hội nghị của Chi đoàn

Các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đã tạo môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Với những giải pháp thiết thực nêu trên, trong thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên tại Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả nhất định:

- Đoàn viên thanh niên đã nhận thức rõ hơn, đầy đủ và chính xác hơn vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững lập trường trước những âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, nhận thức đúng các giá trị chân, thiện, mỹ để phấn đấu học tập, rèn luyện, công tác, sẵn sàng cống hiến. Từ đó, hầu hết đoàn viên trong Chi đoàn có lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng hành của Đoàn; có lối sống lành mạnh, tinh thần tự cường; có ý chí vươn lên trong học tập và công tác; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

- Từ nhận thức đúng đã định hướng cho hành động đúng, mỗi thanh niên đã có ý thức tự trọng, tự chủ, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Không có đoàn viên vi phạm về tệ nạn xã hội hay chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từng đoàn viên không ngừng học tập, phấn đấu, số lượng đoàn viên hiện nay là 21 đoàn viên, trong đó, đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn là 12 đồng chí, đoàn viên ưu tú là 03 đồng chí. Đoàn viên giữ chức vụ lãnh đạo Phòng là 01 đồng chí. Đoàn viên tham gia cấp ủy Đảng là 01 đồng chí. Đoàn viên tham gia BCH Công đoàn là 01 đồng chí. Nhiều đoàn viên được quy hoạch giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng và chính quyền.

- Nhằm phát huy lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người", tập thể Chi đoàn đã thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tổ chức nhiều chương trình đồng hành với thanh niên. Kết quả đã được các cấp kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Bí thư Chi đoàn Cục QLTT phát biểu hưởng ứng tại lễ ra quân Tháng thanh niên cấp Đoàn Khối năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Để công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong thời gian đến được duy trì và đạt được những kết quả tốt hơn nữa, đề xuất cấp ủy Đảng quan tâm đến một số giải pháp như:

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên là công việc phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công tác này phải đảm bảo tính thực tiễn, tránh nói suông, tránh hình thức. Phải làm cho thanh niên thấy được sự vinh dự, tự hào khi được cống hiến tâm trí, sức lực của mình cho sự nghiệp chung. Cùng với đó cần phải có những cơ chế, những chính sách phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo động lực cho thanh niên tham gia vào các hoạt động chính trị, tham gia lãnh đạo Đảng, chính quyền, có tiếng nói quan trọng trong việc triển khai các quyết sách của Đảng, Nhà nước.

- Giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ lâu dài, quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng. Đặc biệt là tạo điều kiện tối đa cho thế hệ trẻ học tập, tham gia các khóa đào tạo về chính trị, các lớp học, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó tạo nền tảng vững chắc về tư tưởng, đạo đức và năng lực chuyên môn cho thanh niên lao động, cống hiến, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Lê Phú
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận