Gia Lai: kiện toàn Ban chỉ đạo 389 tỉnh

Ngày 28 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai.

Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Ban Chì đạo 389 của tỉnh). Cụ thê:

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế.

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Gia Lai.

3. Các Phó Trưởng ban:

- Giám đốc Sở Công Thương;

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Công an tỉnh;

- Chì huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

4. Các ủy viên: Lành đạo các sở, ngành, đơn vị: Tư Pháp, Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Bộ Chi huy Quân sự tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Cục Thuế tỉnh, Phòng Cành sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tê, buôn lậu (Công an tỉnh).

Mời Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia ủy viên Ban chỉ đạo.

5. Cơ quan thường trực giúp việc cho Trưởng ban và Ban Chi đạo: Đặt tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, trong đó Tổ giúp việc trực tiếp: Phòng Thanh tra - Pháp chế (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai).

* Nhiệm vụ, quyền hạn Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh:

1. Xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiếm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đon vị, địa phương thực hiện công tác đấu tranh chông buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giừa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tô chức.

3. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đề kiểm tra việc xứ lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra tình hình chổng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

4. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sẳc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo xừ lý tập thề, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Tiến hành tổng kết, đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo Chủ tịch UBND tinh và Ban Chì đạo 389 Qụốc gia.

6. Phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cúa Ban Chi đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh.

* Chế độ làm việc của Ban Chi đạo của tỉnh:

Trường ban Chỉ đạo 389 cùa tỉnh quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Các thành viên Ban Chi đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trưởng ban sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực Ban chi đạo sử dụng con dấu của Cục Quản lý thị trường Gia Lai để thực hiện nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động của Ban Chì đạo 389 tỉnh do ngân sách tỉnh đảm bảo và cấp cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 131/QĐ-UBND ngàv 29/01/2016 cùa Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chi đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng già tỉnh Gia Lai.

Chi tiết Quyết định 57/QĐ-UBND tại đây.

Admin
Ban Chỉ đạo 389 Gia Lai