Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai công khai dự toán ngân sách Ban Chỉ đạo 389 năm 2024

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Ban Chỉ đạo 389 năm 2024.

Ngày 29 tháng 01 năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 08/QĐ-QLTTGL về việc công bố công khai dự toán ngân sách Ban Chỉ đạo 389 năm 2024.

Nội dung Quyết định Xem tại đây

Tô Bích Ngọc