Chi bộ 4 - Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Gia Lai lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-UBKTĐU ngày 02/10/2023 của Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Gia Lai, sáng ngày 12/10/2023, tại Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 5 thị xã Ayun Pa, Ủy ban kiểm tra - Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra tại Chi bộ 4 nội dung kiểm tra: “về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao”. Về phía Đảng ủy Cục có đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; đồng chí Đinh Hiếu Minh - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ 4.

Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đây là một trong các phương thức lãnh đạo và là bài học kinh nghiệm để bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất và dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-UBKTĐU ngày 02/10/2023 của Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Gia Lai. Ngày 12/10/2023, Đoàn kiểm tra Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đối với Chi bộ 4 về nội dung: “về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao”. Thông qua hoạt động kiểm tra, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Gia Lai đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, từ đó tham mưu, quyết định bổ sung một số chủ trương phù hợp; đồng thời, phát hiện và giải quyết kịp thời các vi phạm… Vai trò của kiểm tra, giám sát ngày càng được khẳng định ở trong Chi bộ, góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, dân chủ trong Đảng. Thực hiện việc kiểm tra giám sát đánh giá được nội dung kiểm tra giám sát qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng; ngăn ngừa, đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Qua kiểm tra đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Đảng Cục QLTT tỉnh Gia Lai ủy yêu cầu cấp ủy Chi bộ 4 và toàn thể đảng viên trong Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau: 

Nâng cao nhận thức cho đảng viên về vai trò của công tác giám sát của chi bộ. Quán triệt các quy định của Đảng về vị trí, vai trò, chức năng của chi bộ và công tác giám sát của chi bộ, trực tiếp và thường xuyên là cấp ủy chi bộ và bí thư chi bộ; phân công cấp ủy trực tiếp theo dõi, giúp chi bộ triển khai nội dung công tác kiểm tra giám sát.

Hoạt động giám sát của chi bộ được xây dựng thành chương trình, kế hoạch ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm, tùy theo nội dung giám sát mà chi bộ thành lập các tổ công tác giúp chi bộ tiến hành hoạt động giám sát và thông qua kết quả giám sát với chi bộ.

Thực hiện phương thức giám sát cần đa dạng, đúng quy định, nhất là việc giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao, thông qua đánh giá tại các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, thông qua các cuộc họp triển khai công tác chuyên môn.

Đẩy mạnh công tác giám sát của chi bộ đối với đảng viên, nhất là các đảng viên có chức vụ. Trong công tác giám sát, tăng hoạt động giám sát theo chuyên đề đối với đảng viên, kết hợp cả giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp để có thông tin đầy đủ về đối tượng được giám sát.

Cuối cùng là thực hiện công tác kiểm tra giám sát cần bám vào các nội dung văn bản của Trung ương và địa phương như: Quyết định số 354 – QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; Quyết định số 988-QĐ/TU, ngày 10/8/2023 của Tỉnh ủy Gia Lai về ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ và giao các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

Thay mặt tập thể Chi ủy và tất cả đảng viên trong Chi bộ 4, đồng chí Hà Xuân Quang - Bí thư Chi bộ nghiêm túc ghi nhận những hạn chế tồn tại qua công tác kiểm tra, giám sát mà đoàn kiểm tra Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã nêu ra. Đồng thời qua công tác kiểm tra giám sát Chi bộ 4 sẽ đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra, giám sát, trong sinh hoạt chi bộ. Nội dung kiểm tra giám sát có trọng tâm phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng đảng viên. Từ đó xây dựng công tác kiểm tra giám sát trong chi bộ ngày càng được nâng lên, tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy, nội bộ đoàn kết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Huỳnh Anh Thiện - Đội QLTT số 5
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận