Chi bộ 3, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ”

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 77-KH/ĐUK, ngày 29/3/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 11-KH/ĐU, ngày 08/4/2023 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội”. Ngày 14/7/2023, Chi bộ 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2023 với chủ đề “Nâng cao công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt tại Chi bộ 3”.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hà Quang Tuấn - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ đã phổ biến nội dung chuyên đề "Nâng cao công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt tại Chi bộ 3” và quán triệt mục đích, yêu cầu, nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng thời gợi ý, đề ra giải pháp vận dụng, liên hệ trong thực tiễn để công tác tự phê bình và phê bình luôn được thực hiện trong mỗi kỳ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt có tính cụ thể, thiết thực hướng vào việc kiểm điểm, phân tích, đánh giá, phê phán những vấn đề cấp bách trước mắt của chi bộ và cán bộ, đảng viên, trước hết là hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức trách, nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất năng lực, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên. Tự phê bình và phê bình được tiến hành một cách kịp thời nên những hạn chế, khuyết điểm không để tái diễn, kéo dài, do đó đã khích lệ mọi đảng viên trong chi bộ đã phát huy được tính chủ động, mạnh dạng đóng góp ý kiến, phê bình sự lãnh đạo của chi bộ cũng như tự phê bình và phê bình lẫn nhau một cách rất thẳng thắn, mang tính xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Tuy nhiên, công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn những tồn tại, hạn chế một số Đảng viên còn nể nang, ngại va chạm, ít phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chị bộ khá phổ biến (việc phát biếu ý kiến chỉ tập trung vào đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, đảng viên lớn tuổi, còn một số đảng viên trẻ rất ít phát biểu trong các kỳ sinh hoạt chi bộ); qua đó cho thấy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên còn hạn chế, chưa nêu cao tính xây dựng, tính chiến đấu của người đảng viên. Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do tư tưởng “ngại va chạm”, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình của một số đảng viên chưa cao.

Để thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ 3, đồng chí Hà Quang Tuấn nêu ra một số vấn đề cần tập trung từ nay đến cuối năm như sau:

Một là, chi bộ cần quan tâm chỉ đạo các đồng chí đảng viên nghiên cứu, học tập để hiểu đầy đủ, sâu sắc nội dung ý nghĩa của việc tự phê bình và phê bình trong Đảng, giúp đỡ đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị trong sinh hoạt Đảng, trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, đồng thời tạo cho đảng viên trong chi bộ có ý thức, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình.

Hai là, thực hiện nền nếp, duy trì thường xuyên việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trong đó, Bí thư chi bộ giữ vai trò tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc cũng như trong việc tự phê bình và phê bình.

Ba là, chi bộ cần đề ra những chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, chú trọng củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo có tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Bốn là, chi bộ cần giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, phấn đấu trở thành người cán bộ, công chức, công dân mẫu mực, nghiêm chỉnh chấp hành và vận dụng, thuyết phục nhân dân hành nghị quyết của tổ chức đảng. Chi bộ xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt. Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; xử lý nghiêm, kịp thời những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

Năm là, việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiếu đấu của tổ chức đảng, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng và củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng. Thành thật với mình, thành thật với mọi người, đó chính là nhân cách, là trách nhiệm của con người nói chung và đối với đảng viên nói riêng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình sẽ là cơ sở góp phần để Chi bộ 3 nói riêng, Đảng bộ Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai nói chung thực hiện thắng lợi nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ đã đề ra và đó cũng là tiền đề để Đảng bộ tiếp tục phát huy dân chủ, khơi dậy trí tuệ của từng cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng Nghị quyết đại hội Đảng bộ trong thời gian sắp tới.

Hà Quang Tuấn - Chi bộ 3
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận