Chính sách, Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 29/5/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành thông báo số 19/TB-QLTTGL về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô mang biển kiểm soát 81A-005.50.