Chính sách, Thông báo

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Kế hoạch này nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong lĩnh vực quản lý và tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức; nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai nhất là công chức lãnh đạo, đảng viên trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.