Chính sách, Thông báo

Công bố Quyết định kết quả chỉ định thầu gói thầu số 9 - Kiểm toán công trình

Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 9 - Kiểm toán công trình thuộc công trình đầu tư trụ sở cấp Đội thuộc Cục Quản ký thị trường tỉnh Gia Lai