Chính sách

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020

Ngày 31/12/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 112/QĐ-CQLTT phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020.