STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán ngân sách
2020 Dự toán thu - chi ngân sách 01/QĐ-CQLTT 10/01/2020