Trao đổi nghiệp vụ

Quy định mới về hồ sơ nguồn gốc lâm sản, có hiệu lực từ ngày 15/02/2023

Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT (sau đây gọi tắt là Thông tư 26) quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2023 và thay thế Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT.