Trao đổi nghiệp vụ

Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, kiểm soát hồ sơ nội bộ chặt chẽ để nâng cao năng lực xử lý vi phạm hành chính

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 xác định bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn đội thì việc luôn trau dồi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là yếu tố then chốt để Đội hoàn thành nhiệm vụ được giao