Trao đổi nghiệp vụ

Những điểm mới về ghi nhãn hàng hóa có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Ngày 01/01/2021 là thời điểm Thông tư 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa có hiệu lực thi hành.