Tin tức sự kiện

Luật Giá 2023 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 với nhiều nội dung mới

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Luật Giá số 16/2023/QH15 gồm có 8 Chương và 75 Điều. Luật Giá 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.