Tin tức sự kiện

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên

Giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Mục đích để nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng, hoài bão và khát vọng cho đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới.