Hoạt động

Đội Quản lý thị trường số 4 Gia Lai tuyên truyền, ký cam kết với các Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện Chư Sê và Chư Pưh

Tiếp tục giám sát, ký cam kết trong hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm chấn chỉnh tình trạng “găm hàng”, đầu cơ trục lợi.