Hoạt động

Đội QLTT số 5 giám sát liên tục 83 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý

Với chức trách nhiệm vụ được giao Đội QLTT số 5 đã bám sát địa bàn, yêu cầu các cửa hành kinh doanh xăng dầu duy trì hoạt động liên tục cho đến khi ổn định tình hình cung ứng, phân phối xăng dầu trên địa bàn quản lý.