Đảng, Đoàn

Gia Lai: Tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 và Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 12/4/2024, Đảng bộ cơ sở Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.