Chính sách, Thông báo

Cục QLTT Gia Lai triển khai kiểm tra chuyên đề đối hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại Quyết định số 99/QĐ-TCQLTT ngày 12/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 1061/KL-TTCP ngày 13/11/2023 của Tổng thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, Cục QLTT tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2024.