Cục QLTT tỉnh Gia Lai khen thưởng đột xuất cho 04 cá nhân