Gia Lai phát hiệu hơn 3.600 lít thuốc BVTV cấm lưu hành tại Việt Nam