QLTT Gia Lai: Siết chặt quản lý chất lượng hàng hóa vùng nông thôn